CENTRE de RECHERCHE BUDO

 

INTERNATIONAL WUSHU FEDERATION

 

INTERNATIONAL INDEPENDENT ORGANIZATION OF RUSSIAN KEMPO (IIORK)

   -

Traditional Wushu Association

 

World Okinawa Te Tai Karate Doh Federation

 

YANG'S Martial Arts Association

 ' '
EUROPIAN WU-SHU FEDERATION